<source id="kx6w7"><track id="kx6w7"></track></source>
  <b id="kx6w7"></b>
  1. 
   

  2. 《肅王與沈元用(節選)》閱讀題及答案

   閱讀答案 時間:2019-09-23 20:17 我要投稿
   【www.bama.com - 閱讀答案】

    肅王與沈元用(節選)

    肅王與沈元用同使虜①,館于燕山愍忠寺。暇日無聊,同行寺中,偶有一唐人碑,辭甚偶儷②,凡三千余言。元用素強記,即朗誦一再;肅王且聽且行,若不經意。元用歸館,欲矜③其敏,取紙追書之,不能記者闕之,凡闕十四字。書畢,肅王視之,即取筆盡補其所闕,無遺者。又改元用謬誤四五處,置筆他語④,略無矜色。元用駭服⑤。

    【注釋】①虜:指北方的金國。②偶儷:對仗工整。③矜:自夸。④他語:說別的事情。⑤駭服:吃驚佩服。

    24解釋下列句中加點的詞。(2分)

    ①肅王與沈元用同使虜( ) ②元用素強記( )

    25用現代漢語寫出下面句子的意思。(2分)

    肅王視之,即取筆盡補其所闕,無遺者。

    26細讀選文,說說肅王哪些方面讓沈元用“駭服”。(2分)

    參考答案:

    24、出使 平時,向來

    25、(附譯文)

    宋朝的肅王和沈元用一起出使到北方,寄住在燕山的愍忠寺。空閑時間無事可做,就一同游覽寺院,看見一塊唐朝遺留下來的石碑,文辭非常優美,共有三千多個字。元用平日記憶力就很強,于是將碑文抄下來,邊走邊朗誦,肅王一邊聽著一邊走著好像不在意的樣子。元用回到住宿的地方,想要夸耀自己的才能,就拿筆將文章默寫下來,記不起來的就空缺著,一共缺了十四個字。(沈元用)寫完了,肅王看后就隨即拿起筆將所有的缺字補齊,沒有遺漏的地方。又將元用四五個錯誤的地方修正,(改完后)將筆放下和別人談論其他的事,一點點驕傲的臉色都沒有。元用既驚訝又佩服。

    26肅王的記憶力比自己更強,不以此自夸。

   空姐艳照